Wie zijn wij?

Koningsbos Accountants is een organisatie met ervaren registeraccountants. Onze registeraccountants hebben hun ervaring en opleiding opgedaan binnen de 'big four' kantoren aangevuld met specifieke ervaring in het (internationale) bedrijfsleven. Hierdoor zijn wij in staat een kwalitatief goede dienstverlening te bieden ten aanzien van een breed scala van disciplines binnen ons vakgebied. Door permanente educatie en indien noodzakelijk de inschakeling van een breed netwerk van deskundigen zijn wij in staat een up-to-date en full-service concept te bieden aan onze relaties. Binnen Koningsbos Accountants worden vier expertisegebieden onderscheiden:

 1. Controle en certificering van financiële verantwoordingen
 2. Quick-scan onderzoeken naar financiële positie van ondernemingen
 3. Bedrijfseconomische analyses en advisering
 4. Administratieve dienstverlening

 

1. Controle en certificering van financiële verantwoordingen

De primaire taak van registeraccountants is de betrokkenheid bij financiële verantwoordingen in brede zin.  De werkzaamheden van een registeraccountant bij een jaarrekening van een onderneming zijn afhankelijk van wettelijke omvangscriteria. Koningsbos Accountants voert geen wettelijke controles uit.

Naast de controle eis kan een door ons verstrekte verklaring of certificering extra zekerheid bieden aan een jaarrekening ten behoeve van externe participanten zoals financiële instellingen (banken, participatiemaatschappijen en aandeelhouders), instellingen (belastingdienst en bedrijfsverenigingen), en relaties (afnemers en leveranciers).

Een accountantsverklaring kan betrekking hebben op de jaarrekening of een specifiek onderwerp of deelgebied (subsidie, oplage, bedrijfsverzekering, inlenen van personeel, e.d.)

De mate van zekerheid die kan worden ontleend aan een door ons verstrekte verklaring of certificering is afhankelijk van de verstrekte opdracht, de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de aanwezige administratieve organisatie welke ten grondslag ligt aan de betreffende financiële verantwoording.

 

2. Quick-scan onderzoeken naar financiële positie van ondernemingen

Koningsbos Accountants heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met het in een korte periode doorlichten van ondernemingen en het achterhalen van bedrijfseconomische of administratief organisatorische knelpunten binnen de betreffende organisatie. Als gevolg van het doorlichten van de organisatie verkrijgen onze opdrachtgevers binnen een kort tijdsbestek meer inzicht in de financiële positie van een onderneming. Opdrachtgevers kunnen hierdoor bijvoorbeeld snel inzicht krijgen in de dekkingspositie ten opzichte van de verstrekte kredietfaciliteit.

Naast het quick-scan onderzoek naar de huidige financiële positie van de onderneming vindt tevens onderzoek plaats naar de toekomstige kasstromen van de onderneming door middel van het opstellen van een liquiditeitsprognose, danwel beoordeling van een door het management opgestelde prognose. In het verlengde van deze aspecten kunnen meer facetten van de exploitatie van de onderneming bij dit onderzoek naar voren komen, waardoor bijvoorbeeld meer grip op de kostenstructuur van de onderneming ontstaat.

Deze quick-scan onderzoeken worden gestructureerd uitgevoerd aan de hand van binnen ons kantoor aanwezige werkprogramma's. Aan de hand van een kort initieel gesprek met opdrachtgever wordt een lijst met benodigde informatie opgesteld, welke informatie vooraf door opdrachtgever wordt verzameld. Hierdoor zijn wij in staat om ons onderzoek efficiënt in te richten en de te onderzoeken organisatie zoveel mogelijk kunnen ontlasten.

De uitkomsten van ons gedegen onderzoek monden uit in een rapportage die antwoorden geeft op de door opdrachtgever gestelde vragen of uitsluitsel geeft over bij opdrachtgever gerezen onzekerheden. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport dat primair aan u als opdrachtgever wordt uitgebracht.

Bovenstaande werkzaamheden voeren wij uit voor financiers, bestuurders, aandeelhouders en curatoren, bij wie onzekerheden zijn ontstaan over de aan hen verstrekte informatie inzake verkregen zekerheden of gerapporteerde meerjarenbegrotingen en liquiditeitsprognoses teerde meerjarenbegrotingen en liquiditeitsprognoses.

 

3. Bedrijfseconomische analyses en advisering

Koningsbos Accountants is mede door het volgen van specifieke opleidingen en opgedane praktijkervaring bedreven in het uitvoeren van waardebepalingen van ondernemingen (DCF-methode). Deze waardebepalingen worden veelal gebruikt bij inbreng van activiteiten in een onderneming of bij fusie of overname van een onderneming. Aan de hand van gesprekken, verkregen informatie en de beoordeling (en waar nodig verbeteren) danwel het samenstellen van projecties en liquiditeitsprognoses stellen wij een waarderingsrapport op dat als uitgangspunt kan dienen voor inbreng of verdere onderhandeling.

In de huidige snel veranderende samenleving worden organisaties in toenemende mate geconfronteerd met een dynamische omgeving die steeds hogere eisen stelt aan het functioneren van de organisatie zelf. Koningsbos Accountants biedt u ondersteuning en praktische adviezen op het gebied van:

 • opzetten van of begeleiden bij ondernemingsplannen
 • begeleiding van startende ondernemingen
 • het beoordelen en/of opzetten van de financiële administratie, de administratieve organisaties en bedrijfsprocessen
 • beoordelen en/of opzetten van management informatie systemen
 • beoordelen en/of samenstellen van resultaat- en liquiditeitsprognoses

Onze adviezen zijn afgestemd op de behoefte van de cliënt. Uitgangspunt daarbij is de overdracht van kennis, waardoor de onderneming in de toekomst in staat is om deze zaken zelfstandig te realiseren.

 

4. Administratieve dienstverlening

Koningsbos Accountants heeft een jarenlange ervaring bij het voeren van administratie's. Kwaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid wordt geboden aan ondernemers in het midden en klein bedrijf en aan vrije beroepsbeoefenaars. Wij nemen u veel werk uit handen en dienen u van advies op bedrijfs-economisch, fiscaal en administratief terrein.

Koningsbos Accountants biedt u ondersteuning op het gebied van:

 • het verzorgen van uw administratie
 • het verzorgen van uw jaarstukken en (tussentijdse) financiële rapportage
 • het verzorgen van uw aangiften inkomsten-, vennootschapsbelasting, loonbelasting en BTW aangiften
 • het opzetten van uw administratie
 • het oplossen van uw administratieve problemen
 • het opstellen van prognoses voor bijvoorbeeld kredietaanvragen
 • fiscale en financieel-economische adviezen (met name voor startende ondernemers)

Onze dienstverlening wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt.